Obecní znak

Obecní znak

Použití znaku obce Mikulovice je vázáno dodržením Obecně závazné vyhlášky 1/2012.

článek 2
UžíVání znaku obce
(1) Znak obce Mikulovice mohou užívat orgány obce, obcí zřízené nebo založené
organizační složky a právnické osoby ostatní fyzické a právnické osoby mohou
užívat znak obce Mikulovice jen s předchozím souhlasem, který uděluje
zastupitelstvo obce Mikulovice